ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER LA

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 719/2018, numit în continuare Regulament,  Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de:

MANAGER DE SPITAL  (persoană fizică)

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, loc. Tulgheș, str. Principală nr. 34, jud. Harghita, în perioada 28 februarie - 7 martie 2023, desfășurându-se în două etape:

  • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data 28 februarie 2023, probă eliminatorie
  • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 7 martie 2023, ora: 11.00

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:

 

a)       cunosc limba română, scris şi vorbit;

b)  sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c)   sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d)    au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)   nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f)       sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)      nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada 27 ianuarie 2023 – 27 februarie 2023, în zilele lucrătoare, luni-vineri, între orele 8.00-14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, printr-o adresă/ scrisoare de intenție, destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs. Adresa/ scrisoarea de intenție se va înregistra la secretariatul spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele : ”Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș.” Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 

a)        cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b)        copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)         copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)        copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) (din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)        curriculum vitae;

f)         adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

 g)       cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h)        adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)         declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)         copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)         proiectul de management realizat de candidat;

l)         declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)       declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n)        declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Data și ora la care candidații, interesați, pot vizita spitalul, este 2 martie 2023, între orele 11.00-14.00

 Mass-media, precum și orice persoană interesată de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare la adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de  2 martie 2023, ora: 12,00, cu precizarea numelui și prenumelui precum și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea.

Participarea la susținerea proiectului de management a persoanelor sus menționate se face după ce a fost confirmată intenția de participare de către Comisia de Concurs, pe data de 3 martie 2023.

Bibliografia, cererea de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, precum  şi temele  pentru proiectul de management sunt publicate pe site-ul spitalului: www.psihiatrietulghes.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro  și sunt afișate la sediul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0266-338 188 sau 0266-338 189, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Compartiment RUNOS. Persoană de contact: dl. Dimen Gabriel.

 

Președinte

Dr. Bokor Márton

Miercurea-Ciuc                                

26 ianuarie 2023  

 

Documentație:

Regulament ConcursManager SpitalTulghes

Anunt concurs Manager Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Bibliografie Lucrare de specialitate_-_concurs manager Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Cerere de inscriere

Teme pentru proiectul de management

 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

 PROIECT MANAGEMENT

REZULTATUL SUSȚINERII PROIECTULUI DE MANAGEMENT

REZULTATUL FINAL al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei de manager persoană fizică al
Spitalului de Psihiatrie Tulgheș  

 

Income Tax Planning

    View Service